Fastigheten

Föreningens fastighet är bebyggd med 4 st bostadshus uppförda 1969 och samtliga fastigheter är grönklassade sedan 2008

Vad innebär det att bo i en grönklassad fastighet?

Att äga och förvalta kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan innebära följande:

  • Att större till- och påbyggnader undviks
  • Att huset ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggsisoleringar undviks
  • Att husets ursprungliga detaljer med fönster, portar, balkonger, fasadutsmyckningar m.m. bibehålls
  • Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls
  • Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik
  • Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt värdefull inredning bevaras
  • Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras

För byggnader med grön och blå klass gäller enligt Plan och bygglagen (1994:852) PBL 3 kap 12 § följande: ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, får inte förvanskas”.

I föreningens stadgar är det också angivet att föreningen avser att bevara de värden som stadsmuseet identifierat för framtiden.

Boende i föreningens fastigheter som önskar göra ändringar i sina lägenheter eller i utemiljön måste ansöka hos föreningens styrelse och få planerade ändringar godkända innan de kan genomföra en ändring. Närmare riktlinjer för ändringar i utemiljön finns också angivna i föreningens policy för ändringar i utemiljön. Tänk på att även ansöka om du vill göra mindre ändringar eftersom kulturhistoriska klassificeringen innebär att föreningen i vissa fall måste söka bygglov eller göra en bygganmälan där det annars inte hade behövts. Du hittar mer information om ändringar och om hur du ansöker om att göra ändringar i lägenheten eller utemiljön här.

Har du som boende frågor om vad du kan göra eller vill ha mer information om hur du ansöker, kontakta styrelsen via e-post brf.farfadern1@gmail.com

Om du vill veta mer om kulturhistoriska klassificeringar eller stadens arbete med kulturmiljövård, se Stocksholms stadsmuseums hemsida www.stadsmuseum.stockholm.se.